ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ། ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་ ༢༠༢༣༽ དེབ་ཚན་ ༣ པ། ས་གནས་གཞུངི་གི་འཆར་གཞི།

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ ༡༢ པ། ༼སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལས་ ༢༠༢༣༽ དེབ་ཚན་ ༣ པ། ས་གནས་གཞུངི་གི་འཆར་གཞི།

  • ཆུ་ཁ།
  • ཧཱ།
  • ལྷུན་རྩེ།
  • མོང་སྒར།
  • བསམ་རྩེ།
  • གསར་སྤང་།

 

  • ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།
  • དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *