བསོད་ནམས་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠//༢༠༢༠ ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཨང་གྲངས། མིང་གསལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ད་ལྟོའི། དགའ་གདམ། དྲན་གསོ།
གོ་གནས་གནས་རིམ། ལས་སྡེ།
ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ༩༩༠༤༡༠༩ ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། རྒྱལ་ཡོངས་འཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ལྷན་ཚོགས། མི་ངོ་ ༤ གིས་དགའ་གདམ་འབད་ནུག གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ།
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༥༠༡༠༨༩ ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། འབྲུག་སྱོ་རྩས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན། མི་ངོ་ ༡ གིས་དགའ་གདམ་འབད་ནུག
འཕྲིན་ལས་རིན་འཛིན། ༢༡༠༡༠༢༧ ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ། མི་ངོ་ ༤ གིས་དགའ་གདམ་འབད་ནུག སོར་ཐེབ།

(རིན་ཆེན་དབང་འདུས)

  མདོ་ཆེན།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *