བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༠༦/༢༠༢༠ ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སོ་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

ཨང་གྲངས། མིང་གསལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་། ད་ལྟོའི། དགའ་གདམ། དྲན་གསོ།
གོ་གནས་གནས་རིམ། ལས་སྡེ།
ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༠༤༠༡༠༧༤ འཆར་གཞི་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག མི་ངོ་ ༡ གིས་དགའ་གདམ་འབད་ནུག  སོར་ཐེབ།
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ། ༢༠༠༥༠༡༠༨༩ ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། འབྲུག་སྨྱོ་རྫས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན། མི་ངོ་ ༤ གིས་དགའ་གདམ་འབད་ནུག གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ།

(རིན་ཆེན་དབང་འདུས)

  མདོ་ཆེན།

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *