ན་པ་ ༣ པའི་ ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན་གྱི་དོན་ལས་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ གཤམ་འཁོད་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ན་པ་ ༣ པའི་ ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན་གྱི་དོན་ལས་ ཡང་བསྐྱར་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཨང་གྲངས། ས་སྟོང་དང་གོ་གནས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་། ༡. ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན། གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་པའི་ཁར་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་ལཱ་གི་ཉམས་མྱོང་དང་ ལས་འགུལ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཉུང་མཐའ་ལོ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ལཱ་གི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མི། ༢ ས་སྟོང་། ༡ ༣ ལས་སྡེ། ན་པ་ ༣ པའི་ལས་འགུལ། ཇེཨིཕ་ ཨེལ་ཌི་སི་ཨེཕ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ༤ ལཱ་གི་གནས་ཡུན། ལོ་ངོ་ གཉིས། ༥ དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ། ༨༥,༠༠༠/- (སྟབས་ཅིག་ལག་སྤྲོད) དང་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༧༥,༠༠༠/- འགན་ཚད་དང་ཤེས་ཚད་ཁ་གསལ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཚང་གི་དུས་ཚོད་ཁར་ མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན་དང་ཅིག་ཁར་ ཁ་གསལ་ཆེད་ལྷབ་ནི།