སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས།

སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ཚུ་འདི་ནང་བཙུགས་ཏེ་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ བསམ་འཆར་ཚུ་བཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། བསམ་འཆར་ཚུ་ཡང་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ red@gnhc.gov.bt ནང་ལུ་བཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི།


གཤམ་འཁོད་ཟིན་བྲིས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་གུར་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགས་ཡི།

 • རྒྱལ་ཡོངས་འཉོན་ཐངས་ཅན་གྱི་ནུས་ཤུགས་དང་ཉམས་སྲུང་སྲིད་བྱུས། – ལེན་འབད་ས།
 • རྒྱལ་ཡོངས་རྒྱང་མཐོང་ཟིན་བྲིས་སྲིད་བྱུས།  (༢༦.༠༥.༢༠༡༦) (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་ཡོད།)  – ལེན་འབད་ས།

གཤམ་འོད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལུ་ བསམ་འཆར་བཏང་གནང་།

 • རང་བཞིན་སླར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ ཚོང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས། – ལེན་འབད་ས།
 • རྒྱལ་ཡོངས་བློ་རིག་རྒྱུ་དངོས་སྲིད་བྱུས། – (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི)  – ལེན་འབད་ས།
 • མི་སྡེ་ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས། – (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི)  – ལེན་འབད་ས།
 • བརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་སྲིད་བྱུས། – (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི)  – ལེན་འབད་ས།
 • རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་རིག་སྲིད་བྱུས། – (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི) – ལེན་འབད་ས།
 • བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ ་མི་རློབས་སྲིད་བྱུས། (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི) – ལེན་འབད་ས།
 • ཚོང་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྲིད་བྱུས། ༢༠༡༤ ཅན་མ། (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི) – ལེན་འབད་ས།
 • དོ་འགྲན་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས། (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་སོང་ཡི) – ལེན་འབད་ས།
 • བཟོ་རིག་དང་ལཱ་གཡོག་ དེ་ལས་ཤེས་རིག་གི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྲིད་བྱུས། – (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི) – ལེན་འབད་ས།
 • མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་སྲིད་བྱུས། (བསམ་འཆར་བཀོད་ནིའི་དུས་ཚོད་རྫོགས་ཡི) – ལེན་འབད་ས།