གནས་སྐབས་ལཱ་གཡོག

རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ གནས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་དགང་ འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་ཆེན་གྱི་ གཙུག་ལག་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ལས་རིམ་འདི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།  ལྷན་ཙོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཞུང་ལས་གནང་བ་མ་ལྷེདཔ་ཚུན་ཚོད་ གོང་གི་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ཞུ་ཡིག་ཚུ་ངོས་ལེན་མི་འབད།